6.5 C
Tiranë
E shtunë, 4 Dhjetor, 2021

Dyfishohet deri në qershor pagesa e ndihmës ekonomike

Familjet pa të ardhura që trajtohen me ndihmë ekonomike, jetimët, viktimat e trafikimit dhe dhunës do të përfitojnë për 6 muaj dyfishin e ndihmës ekonomike. Vendimi i botuar në Fletoren Zyrtare i shtrin efektet nga data 1 janar 2021. Në dokument thuhet se masa e ndihmës ekonomike dyfishohet për familjet në nevojë me qëllim zbutjen e efekteve të shkaktuara nga epidemia e Covid-19.

“Për përfituesit e ndihmës ekonomike, të përcaktuar në shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç” dhe “d”, të pikës 2, të kreut I, të këtij vendimi, masa e ndihmës ekonomike dyfishohet për një periudhë 6- mujore, me qëllim zbutjen e efekteve të shkaktuara nga epidemia COVID-19.” Ngarkohen të gjitha organet e administratës shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi’, thuhet në dokument.

Kategoritë përfituese të masës shtesë financiare për periudhën janar-qershor 2021 do të jenë:

  • familjet në nevojë që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme;
  • jetimët të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesjes shoqërore;
  • prindër me më shumë se dy fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
  • viktimat e trafikimit pas daljes institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre;
  • viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare për periudhën e vlefshmërisë të urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen nga institucionet e përkujdesjes shoqërore.

Masa e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë përcaktohet sipas strukturës të familjes dhe shkon deri 150% e masës të pensionit social të indeksuar. Masa e ndihmës ekonomike indeksohet nga Shërbimi Social Shtetëror sa herë indeksohet pensioni social.

Kjo është hera e dytë që nga shpallja e pandemisë që qeveria miraton dyfishimin e pagesës të ndihmës ekonomike. Në Paketën Financiare 1 në mbështetje të biznesit të vogël dhe qytetarëve, u miratua Masa 2 për dyfishim të pagesës për individët që përfitojnë pagesë të ndihmës ekonomike dhe Masa 3 – dyfishim të pagesës për individët që përfitojnë pagesën e të ardhurës nga papunësia. Pagesa e ndihmës ekonomike dhe papunësisë u dyfishua për 3 muajt e periudhës të karantinës.

Sipas të dhënave të Ministrisë të Financave 3 këstet e ndihmës ekonomike të dyfishuar u përfituan nga rreth

63 mijë familje. Në total fondi i shpërndarë ishte në vlerën e 754,2 mln lekëve. Nga dyfishimi i pagesës të papunësisë 3 këste u përfituan nga 3,100 qytetarë. Fondi i shpërnadrë në ndihmë të tyre ishte 168 mln lekë.

Për tu Lexuar

Të Fundit

Lajme të Ngjashme