Komisioni Hetimor për 25 prillin/ PS dorëzon relacionin: PD refuzon të japë informacion për Strukturën e Mbrojtjes së Votës

Partia Socialiste ka dorëzuar sot një Komisionin Hetimor të ngritur për zgjedhjet e 25 prillit, një relacion ku pohon se PD ka refuzuar që të japë informacion për Strukturën e Mbrojtjes së Votës. Kjo strukturë u ngrit nga Partia Demokratike, me pretendimin për të mbrojtur votat e qytetarëve që votuan në këto zgjedhje. Ndërkohë, PS-ja…

Partia Socialiste ka dorëzuar sot një Komisionin Hetimor të ngritur për zgjedhjet e 25 prillit, një relacion ku pohon se PD ka refuzuar që të japë informacion për Strukturën e Mbrojtjes së Votës.

Kjo strukturë u ngrit nga Partia Demokratike, me pretendimin për të mbrojtur votat e qytetarëve që votuan në këto zgjedhje. Ndërkohë, PS-ja akuzon PD-në për mungesë bashkëpunimi.

Komisioni Hetimor do t’i kërkojë sërish informacion opozitës për Strukturat e Mbrojtjes së Votës, duke e paralajmëruar për detyrimin e saj ligjor të dhënies së informacionit.

RELACION
Mbi kthim përgjigjen e Partisë Demoratike të Shqipërisë (me poshtë PDSH) ndaj shkresës Nr.2691 Prot, datë 01.11.2021 të Komisionit Hetimor, i ngritur me vendimin Nr.79/2021.

I.Faktet
Sipas shkresës Nr.2691 Prot, datë 01.11.2021 të Komisionit Hetimor, në kuadër të fillimit të hetimeve, P.D.SH-së i është kërkuar informacion mbi Strukturën e Mbrojtjes së Votës (S.M.V), strukturë kjo e njohur nga vetë kryetari i saj, deputetë të kësaj partie si edhe nga Raporti i O.D.H.I.R mbi zgjedhjet e 25 Prillit 2021.

Nga ana e P.D.SH-së është kthyer përgjigje me shkresën Nr. 134/1 Prot, datë 09.11.2021 dhe është përdorur si referencë ligjore neni 13 i ligjit Nr.8891/2002 “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioneve Hetimore të Kuvendit” (ligji Nr.8891/2002). Dispozita ligjore në fjalë disiplinon marrjen e vendimeve nga Komisioni dhe parashikon pranimin e kerkesave per hetime dhe prova pa votim.

P.D.SH ka refuzuar të japë informacion sipas kërkesës së Komisionit Hetimor pasi ajo vetë ka vlerësuar se, sipas vendimit nr.79/2021 të Kuvendit, kërkesa del jashtë objektit të punës së Komisionit dhe se ky i fundit është ngritur që të hetojë veprimtarinë e organeve të administratës publike dhe të pushteti vendor…

II.Ligji Nr.8891/2002 dhe Vendimi i Kuvendit Nr.79/2021.

Në nenin 2 të ligjit Nr. 8891/2002, janë dhënë përkufizimet sic vijon:

– “Hetime” janë veprimet procedurale që ndërmerren nga komisioni për të sqaruar një çështje të veçantë, por pa marrë të pandehur dhe pa ngritur akuzë penale.

-“Prova” është çdo e dhënë, dëshmi, dokument apo fakt që shërben në nxjerrjen e konkluzioneve të hetimit dhe që merret sipas rregullave të këtij ligji.

-“Mendim i pakicës” është mendimi ndryshe në lidhje me rekomandimet përfundimtare të komisionit, i anëtarëve që mbeten në pakicë në komision, i cili shoqëron vendimin përfundimtar dhe që i paraqitet Kuvendit për shqyrtim e miratim.

Në nenin 13, pika 4 është përcaktuar se “Kërkesa për hetime ose marrje provash nga çdo anëtar i komisionit pranohet nga komisioni pa votim.”
Në nenin 17 parashikohet se “1. Në shërbim të hetimeve mbi çështjen, komisioni administron dokumente zyrtare, si dhe të dhëna të tjera që ndihmojnë në zhvillimin e hetimeve. 2 Organet kompetente që i disponojnë këto të dhëna dhe dokumente janë të detyruara t’ia përcjellin zyrtarisht komisionit, sipas kërkesës së tij.”

Në nenin 22, pika 2 është parashikuar se “Kuvendi i miraton konkluzionet e komisionit në përputhje me përcaktimet e bëra në nenin 78 të Kushtetutës”

Kuvendi i RSH me vendimin Nr.79/2021 ka vendosur ngritjen e Komisionit Hetimor “Për kontrollin e veprimtarisë së organeve të administratës publike dhe pushtetit vendor, për të verifikuar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 25 prillit 2021”.
Në pjesën hyrëse të vendimit, pika I është përcaktuar qëllimi i ngritjes së këtij Komisioni sic vijon: ”Ky hetim parlamentar do të synojë nxjerrjen e përgjegjësive institucionale, mbrojtjen e integritetit te procesit zgjedhor, përfshirë garantimin e lirisë së votës, rritjen e besimit të publikut, mirëmenaxhimin e buxhetit të shtetit. “
Në pjesën III është përcaktuar detyrimi i Komisioni në veprimtarinë e tij nuk duhet të krijojë mbivendosjë me punët e organeve të drejtësisë ndërsa në pjesën IV është përcaktuar që Komisioni” …bashkë me raportin përfundimtar i paraqet Kuvendit në seancë plenare rekomandime në lidhje me nxjerrjen e përgjegjësive institucionale, ndryshime të kuadrit ligjor që ofrojnë mbrojtje dhe garanci për integritetin e procesit zgjedhor…”

III. Vlerësimi.
Qëndrimi që ka mbajtur P.D.SH me shkresën shkresën Nr. 134/1 Prot, datë 09.11.2021 është në kundërshtim me ligjin Nr.8891/2002.
PDSH, në bazë të nenit 17, pika 1 dhe 2 ka patur detyrimin ligjor të dhënies së informacioni sipas kërkesës nr. 2691 Prot, datë 05.11.2021 të Komisionit Hetimor.

Në momentin që një subjekt, në rastin konkret P.D.SH, merr një kërkesë nga ana e Komisionit Hetimor të Kuvendit të Shqipërisë për informacion apo cfarë do që të jetë, do futet brenda fushës së veprimit të ligjit Nr.8891/2002. Ky ligj, për nga vetë objekti apo qëllimi për të cilin është miratuar, nuk ka parashikuar të drejta procedurale për subjekte të ndryshëm nga anëtarët e komisionit hetimor. Në këtë kuptim, P.D.SH me marrjen e kërkesë së Komisionit ka patur detyrimin e vetëm të saj sipas nenit 17, pika 1 dhe 2 të ligjit dhe jo të vlerësojë punën e Komisionit.

Refuzimi për të dhënë informacion nga P.D.SH për arsye se sipas saj kërkesa e Komisionit Hetimor është jashtë objektit të punës, është i paligjshëm. Të drejtën për të vlerësuar nëse një kërkesë është apo jo brenda objektit të Komisionit Hetimor, ligji nuk ia ka dhënë as vetë Komisionit, prandaj edhe nenin 13, pika 4 i ligjit Nr.8891/2002 ka percaktuar se kërkesa për hetime apo prova pranohet pa votim.
Kërkesa i është drejtuar P.D.SH sipas propozimit të antëtarëvë të Komisionit dhe secili prej tyre kërkon që të mbledhë sa më shumë të dhëna që janë brenda qëllimit dhe frymës së vendimit nr.79/2021 të Kuvendit për “… mbrojtjen e integritetit te procesit zgjedhor, përfshirë garantimin e lirisë së votës, rritjen e besimit të publikut…” , që i shërbejmë apo ndihmojnë zhvillimin e hetimeve sipas ligjit të posacem dhe se ai vetë personalisht i cmon se i shërbejnë veprimtarisë së Komisionit në të cilin ai është anëtarë.
Secili prej anëtarëve të Komisionit, pavarësisht përkatësive politike, ka qasjen e tij ndaj metodave të hetimit, ka metodën e tij të analizimit të të dhenave, dhe në cdo rast sipas nenit 21 të ligjit Nr.8891/2002 ka të drejtën që të pregatisë mendimin ndryshe. Në këtë kuadër refuzimi i P.D.SH për dhënien e informacioni për arsyet e sipërcituara, në mënyrë të kundraligjshme krijon premisa edhe për mohimin e mendimit të pakicës sipas ligjit.
Vlerësimi nëse veprimtaria e Komisionit Hetimor është apo jo brenda objektit të përcaktuar me vendimin Nr.79/2021 i përket vetëm Kuvendit të RSH me miratimin e raportit përfundimtar, sipas nenit 22 të ligjit nr.8891/2002.

REKOMANDIMI
Për sa më sipër, kërkesa Nr. 2691 Prot datë 05.11.2021 e Komisionit Hetimor drejtuar P.D.SH konsiderohet e paplotësuar dhe duhet që e njëjta shkresë t’i drejtohet sërish PDSH duke e paralajmëruar për detyrimn e saj ligjor të dhënies së informacionit.